Kubernetes

Müǝssisǝlǝrin bir neçǝ BT ekosistemi/host kompyuter platformasında (serverlǝr, virtual şǝraitlǝr, buludlar, fiziki cihazlar, şirkǝt daxili sistemlǝr) konteynerlǝri vǝ konteynerli tǝtbiqlǝri (ve ya mikro xidmǝtlǝri) problemsiz bir formada yerlǝşdirmǝsinǝ vǝ nǝql etmǝsinǝ, miqyaslandırmasına, idarǝ etmǝsinǝ yüksǝldib aşağı salmasına, bölüşdürmǝsinǝ / ǝlaqǝ saxlamasına, mühafizǝ etmǝsinǝ vǝ zǝmanǝt vermǝsinǝ imkan tanıyan Bulutistan Kubernetes, daha sürǝtli bazara giriş müddǝti vǝ yüksǝk BT investisiya qazancı ilǝ nǝticǝlǝnǝn ultra çeviklik, miqyaslana bilmǝ qabiliyyǝti vǝ tǝtbiqdǝn istifadǝ edǝ bilmǝ qabiliyyǝtini tǝmin edǝn bir hǝll yoludur.
BİZİ SEÇƏNLƏR
XÜLASƏ Kubernetes klasterləri ilə konteyner tətbiqlərini asanlıqla yerləşdirin, genişləndirin və təkmilləşdirin!!

Kubernetes Nǝdir?

Tǝtbiq konteynerini vǝ klasterlǝrini bir neçǝ bulud platformasında, hibrid bulud şǝraitlǝrindǝ, serverlǝrdǝ, virtual sistemlǝrdǝ vǝ şirkǝt daxili şǝraitlǝrdǝ sıfır faiz risk vǝ verilǝn itgisi ilǝ keçirmǝk, idarǝ etmǝk vǝ tǝhlükǝsiz hala salmaq üçün Kubernetes mǝnbǝ idarǝetmǝsini asanlaşdıran Bulutistan Kubernetes, çevikliyinizi, tǝhlükǝsizliyinizi vǝ nǝzarǝtinizi inkişaf etdirǝrǝk xüsusi, hibrid vǝ çox saylı bulud Kubernetlǝrinizin yerlǝşdirilmǝsini vǝ idarǝetmǝsini sadǝlǝşdirir.

Bulutistan; tǝtbiq qablaşdırma, CI/CD, günlük qeydiyyat, müşahidǝ vǝ xidmǝt şǝbǝkǝsi daxil olmaqla konteyner tǝtbiqlǝri yaratmaq, yerlǝşdirmǝk vǝ miqyaslandırmaq üçün zǝngin bir xitmǝt kataloqu tǝmin edir.
Uğur hekayələri

“SAP HANA İnfrastrukturu 7 aylıq səmərəli layihə prosesi nəticəsində bazarın lideri Bulutistana minimum kəsinti və 100% müvəffəqiyyət dərəcəsi ilə köçürüldü.”

Bulutistan Kubernetes-in üstünlüklərinə daha yaxından baxın

"Ən yaxşıların seçimi Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!"
Çǝtin İş Yüklǝri Üçün Miqyaslandırma
Bulutistan Kubernetes hǝll yolu daha çox sabitlik vǝ istifadǝyǝ yararlılığı tǝmin edǝn miqyaslandırma xüsusiyyǝtinǝ malikdir. Horizontal miqyaslandırma, ǝlavǝ konteynerlǝri ehtiva edir vǝ ya lazım gǝldikdǝ lazımsız mǝnbǝlǝri azad edir. Bu eyni anda maliyyǝti aşağı salarkǝn yüklǝr arasında da sabit bir icra tǝmin edir.
İnstinktiv İş Yükü İdarǝetmǝsi
Bulutistan Kubernetes hǝll yolundan istifadǝ edǝn DevOps işçi heyǝtlǝri, lokal Kubernetes API vǝ ya KubeCTL CLI-dǝn istifadǝ edǝrǝk iş yüklǝrini idarǝ etmǝk üçün tam girişǝ malikdir. Bulutistan hǝmçinin iş yüklǝrini yerlǝşdirmǝyi, konfiqurasiya fayllarını xaricǝ ötürmǝyi vǝ mövcud yerlǝşdirmǝlǝr üçün problemi aradan qaldırmağı asanlaşdıran instinktiv bir web istifadǝçi interfeysi ehtiva edir.
Elastik Konfiqurasiya
Bulutistan Kubernetes hǝll yolu, Kubernetes klasterlǝrinin tam avtomatik quraşdırılmasını dǝstǝklǝyir vǝ normadan artıq tǝchizatdan irǝli gǝlǝn icra itgisinin qarşısını alır. Əvvǝlcǝdǝn qablaşdırılmış nümunǝlǝrdǝn istifadǝ etmǝk ǝvǝzinǝ işlǝyǝn düyünlǝrimizi yüksǝk işgüzar infrastruktur üzǝrindǝ elastik bir formada konfiqurasiya etmǝnizi tǝmin edir.
Avtomatik Miqyaslandırma
Bulutistan Kubernetes hǝll yolu ilǝ tǝmin edilǝn avtomatik miqyaslandırma, maliyyǝti aşağı salarkǝn Kubernetes yerlǝşdirmǝlǝrinizin yüksǝk sǝviyyǝdǝ istifadǝ oluna bilmǝ qabiliyyǝtini tǝmin edir. Bir düyünün mǝnbǝlǝri, konteynerlǝri işǝ salmaq üçün kifayǝt etmǝdikdǝ vǝ Kubernetesin hovuza daha çox işlǝyǝn düyün ǝlavǝ etmǝsi lazım gǝldikdǝ aktivlǝşir.

Sizin üçün ən ideal Kubernetes həllinə
həllini birlikdə qərar verək.

BULUTISTAN KUBERNETES Nǝ Tǝqdim Edirik?
İnfrastruktur Optimallaşdırma

Kubernetes infrastrukturu vǝ idarǝ olunan sistemlǝr, sahǝdǝki ǝn yaxşı tǝtbiqlǝrǝ vǝ xüsusi iş hǝdǝflǝrinǝ uyğun formada optimallaşdırılır.

Müşahidǝ vǝ Tǝhlil

Praqnozlaşdırıla bilmǝ qabiliyyǝti, xǝbǝrdarlıq, qabiliyyǝt planlaşdırması vǝ davamlı xidmǝt nǝzarǝtlǝri tǝmin edilǝrǝk Kubernetlǝriniz 7/24 fǝal olaraq müşahidǝ olunur.

Yük Tarazlaşdırma

Gediş gǝlişdǝ gözlǝnilmǝyǝn bir artım olduğu halda konteynerlǝri sabit tutmaq üçün yükü tarazlaşdırır vǝ şǝbǝkǝ yol hǝrǝkǝtini seyrǝldir.

Konfiqurasiya İdarǝetmǝsi

Parollar, OAuth tokens vǝ SSH açarları kimi hǝssas mǝlumatları yığmağınıza vǝ idarǝ etmǝnizǝ imkan yaradır.

Sürǝtli Regenerasiya

Kubernetes, uğursuz konteynerlǝri yenidǝn başladır vǝ ya bunları yenilǝri ilǝ ǝvǝz edir.

Avtomatik İstifadǝyǝ Vermǝ vǝ Geri Qaytarma Avtomatik konteynerlǝrin aktivlǝşdirilmǝsini vǝ dayandırılmasını tǝmin edir.

Nǝ üçün Bulutistan
Kubernetes?
Ən yaxşıların seçimi olan Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!
Mǝrkǝzi Tǝhlükǝsizlik
İstifadǝçilǝrin Kubernetes klasterlǝri ilǝ hansı formada qarşılıqlı tǝsir göstǝrmǝsinin vǝ konteynerli iş yüklǝrinin nǝ cür işlǝmǝsinin zǝruri olduğunu mǝrkǝzi olaraq tǝsvir etmǝk üçün tǝhlükǝsizlik heyǝtlǝri ilǝ birgǝ işlǝyirik.
360 Dǝrǝcǝ Tǝhlükǝsizlik
Proseslǝri avtomatlaşdırmağınıza vǝ harada işlǝdiklǝrindǝn asılı olmayaraq bütün klasterlǝriniz üçün sabit bir sıra istifadǝçi girişi vǝ tǝhlükǝsizlik prinsipi tǝtbiq etmǝnizǝ imkan yaradır.
7/24 Peşǝkar Dǝstǝk
Mütǝxǝssis heyǝtimiz, konteynerli iş yüklǝri üçün peşǝkar Kubernetes yerlǝşdirmǝ vǝ idarǝetmǝ xidmǝtlǝri üçün sifarişçilǝrinizǝ vaxtında cavablar verǝrǝk 7 gün 24 saat dǝstǝk tǝmin edir.
Ən Sürǝtlǝ İnkişaf Edǝn Texnologiya Şirkǝti
EMEA zonasında ǝn sürǝtlǝ inkişaf edǝn texnologiya firmalarının müǝyyǝn etdiyi Deloitte Technology Fast 500 EMEA siyahısında Türkiyǝdǝ 1-inci, zonada isǝ 20-inci ǝn sürǝtlǝ inkişaf edǝn texnologiya şirkǝtiyik.

Rəqəmlərlə Bulutistan

Ən yaxşıların seçimi olan Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!
800+
Ümumi
Müştəri
50+
Ümumi
Məlumat Həcmi (PB)
%99.9+
Ümumi
SLA
50+
Xaricdə
Xidmət

Bulud Əsaslı Xidmətlərimiz

"Ən yaxşıların seçimi Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!"
Infrastructure as a Service
"Ən yaxşıların seçimi Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!"
Göz At
Storage As a Service
"Ən yaxşıların seçimi Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!"
Göz At
SAP HANA as a Service
"Ən yaxşıların seçimi Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!"
Göz At
Biz sizə necə kömək edə bilərik?
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.

Texnologiya Mərkəzinin məzmunu

"Ən yaxşıların seçimi Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!"
Hamısına Bax
İletişim Formu