SIEM
(Təhlükəsizlik Məlumatı və Hadisələrin İdarə Edilməsi)

Bulutistan SIEM, şirkǝt daxili, bulud, çoxlu bulud vǝ hibrid bulud mǝnbǝlǝriniz boyunca xǝbǝrdarlıqları avtomatik olaraq birincilik sırasına görǝ qǝbul edir vǝ tǝhlükǝlǝri ǝlaqǝlǝndirǝrǝk hadisǝ haqqında araşdırma proseslǝrini sürǝtlǝndirir. 7 gün 24 saat infrastruktur izlǝmǝ tǝmin edǝn ǝn nǝticǝdǝ proqram yamaqlarını vǝ yenilǝmǝlǝrini tǝtbiq edǝn Bulutistan SIEM bu xüsusiyyǝti ilǝ heyǝtinizin tǝhlükǝ ovuna, tǝşkilatlanmasına, hadisǝyǝ müdaxilǝsinǝ vǝ yaxşılaşdırma prosesinǝ fokuslana bilmǝsini tǝmin edir. İnstiktiv vǝ skan bazalı istifadǝçi interfeysi ilǝ bütün bu işlǝri tǝhlilçilǝriniz üçün olduqca asanlaşdıran bir hǝll yoludur.
BİZİ SEÇƏNLƏR
XÜLASƏ Əməliyyat və təhlükəsizlik qeydlərində real vaxt təhlükəsinin aşkarlanması!

SIEM Nǝdir?

Dinamik vǝ bulud miqyaslı şǝraitlǝr üçün ağır tǝhlükǝ aşkarlama tǝmin edǝn Bulutistan SIEM hǝll yolu ilǝ tǝhlükǝlǝri müǝyyǝn etmǝk üçün xüsusi olaraq hazırlanmış, istifadǝyǝ hazır inteqrasiyalar vǝ qaydalardan istifadǝ edǝrkǝn, hǝmçinin hǝcmlǝrndǝn asılı olmayaraq ǝmǝliyyat vǝ tǝhlükǝsizlik gündǝliklǝrini real vaxtında tǝhlil edin.

Tǝrtibatçılarla birgǝ tǝhlükǝsizlik vǝ ǝmǝliyyat heyǝtlǝrinin dǝ vahid bir birlǝşmiş platformada tǝhlükǝsizlik araşdırma proseslǝrini sürǝtlǝndirmǝk üçün ǝtraflı müşahidǝ olunma qabiliyyǝti verilǝnlǝrindǝn istifadǝ etmǝsinǝ imkan verir.
Uğur hekayələri

“SAP HANA İnfrastrukturu 7 aylıq səmərəli layihə prosesi nəticəsində bazarın lideri Bulutistana minimum kəsinti və 100% müvəffəqiyyət dərəcəsi ilə köçürüldü.”

Bulutistan SIEM-in üstünlüklərinə daha yaxından baxın

"Ən yaxşıların seçimi Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!"
Davranış Tǝhlili
Bulutistan SIEM hǝll yolu, BT heyǝtinizin şǝbǝkǝsinǝ yalnızca sǝlahiyyǝtli kadr vǝ cihazların bağlandığına ǝmin olmasına yardım edir. Şǝxsiyyǝti haqqında mǝlumatlar tǝsdiqlǝnmiş olsa belǝ, fǝaliyyǝtin yenǝ dǝ müşahidǝ olunmasına imkan verir. Tǝsdiqlǝnmiş istifadǝçilǝrdǝn gǝlǝn qeyri-normal davranışlar işarǝlǝrǝ vǝ real qayda pozuntularına çevrilmǝmişdǝn ǝvvǝl qeyri-normal hǝrǝkǝtlǝri mǝhv edir.
Tǝhlükǝni Aşkarlama
Qeyri-normal hǝrǝkǝtlǝri müǝyyǝnlǝşdirmǝk vǝ aktivlǝşdirilǝ bilǝn kǝşfiyyatı tǝmin etmǝk üçün bütün cihazlardan, ǝmǝliyyat sistemlǝrindǝn, korporativ tǝhlükǝsizlik proqramlarından vǝ şǝbǝkǝnizdǝki tǝtbiqlǝrdǝn minlǝrcǝ verilǝn nöqtǝsi yığan Bulutistan SIEM, cihaz aktivliyinin gündǝlik qeydlǝrini tutur vǝ bu gündǝlik qeydlǝrdǝn fövqǝladǝ hadisǝlǝri işarǝlǝmǝk üçün istifadǝ edir.
Real Vaxtında İzlǝmǝ
Bulutistan SIEM tǝrǝfindǝn tǝmin edilǝn real vaxtında izlǝmǝ, icazǝsiz girişi daha sürǝtli aşkar edir. Belǝliklǝ, hǝr hansısa bir real tǝhlükǝ, çox sayıda verilǝnǝ çatmamış qarşısı alına bilǝr. Proqram bir tǝhlükǝ aşkar etdikdǝ, tǝhlükǝsizlik heyǝtlǝrinǝ bir xǝbǝrdarlıq siqnalı göndǝrǝrǝk tǝhlükǝnin sürǝtli formada araşdırılmasına vǝ ya tǝcrid edilmǝsinǝ imkan yaradır. Tǝhlükǝnin meydana gǝlmǝsi ilǝ SIEM sisteminin onu tutması arasındakı gecikmǝlǝri ǝhǝmiyyǝtli dǝrǝcǝdǝ azaldır.
Sürǝtli Cavab Vermǝ Qabiliyyǝti
Bulutistan SIEM, digǝr kiber tǝhlükǝsizlik vasitǝlǝri ilǝ ǝlaqǝ yaradaraq tǝhlükǝlǝrin qarşısını ala bilir, nǝzarǝt altında saxlaya bilir vǝ ya aradan qaldıra bilir. Bir hücum davam edǝrkǝn, SIEM tǝhlükǝni aşkar edir vǝ ardından digǝr tǝhlükǝsizlik vasitǝlǝrinizǝ tǝhlükǝnin yayılmağının qarşısını almaq üçün göstǝrişlǝr göndǝrir. Çox sayda fǝrqli mövqedǝn gündǝlik verilǝnlǝrini çǝkdiyinǝ görǝ başqa bir vasitǝnin gözündǝn qaçan tǝhlükǝni aşkar edǝ bilir.

Sizin üçün ən ideal SIEM həllinə
həllini birlikdə qərar verək.

BULUTISTAN SIEM Nǝlǝri Tǝqdim edirik?
Fövqǝladǝ Hǝrǝkǝtlǝri Aşkarlama

Xüsusi istifadǝçilǝrin hǝyata keçirdiyi bütün hǝrǝkǝtlǝr yaxından izlǝnilir vǝ bir tǝhlükǝ vǝ ya uzlaşmağı nişan alma ehtimalı olan fövqǝladǝ davranışlar aşkarlanır.

Şǝxsiyyǝt Ovunu Aşkarlama

Bir şǝxsiyyǝt ovu e-poçtunu alan şǝxsi, içindǝki hǝr hansısa bir linkǝ klik edilib edilmǝdiyini vǝ ya cavab verilib verilmǝdiyini izlǝmǝk üçün istifadǝ edilir.

Yüklǝri vǝ İşlǝmǝ Müddǝtlǝrini İzlǝmǝ

Müxtǝlif server vǝ xidmǝtlǝrdǝ yük, işlǝmǝ müddǝti vǝ cavab müddǝtini davamlı olaraq izlǝmǝk mümkndür.

Gündǝlik İdarǝetmǝsi

Gündǝlik verilǝnlǝrin yığılmasını normallaşdıra vǝ mǝrkǝzlǝşdirǝ bilir. Bu, problemsiz tǝhlil vǝ tǝhlükǝsizlik korrelyasiyasını tǝmin edir.

Tǝhlükǝ Ovçuluğu

Müǝssisǝnin hǝr yerindǝn tǝhlükǝsizlik verilǝnlǝrinǝ giriş tǝmin edir.

Nǝ üçün Bulutistan
SIEM?
Ən yaxşıların seçimi olan Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!
Hǝrǝkǝtǝ Çevrilǝ bilǝn Kǝşfiyyat
Şǝbǝkǝnizdǝki bütün tǝçhizat, tǝtbiqlǝr vǝ kiber tǝhlükǝsizlik vasitǝlǝrindǝn gündǝlik verilǝnlǝri yığıb araşdırma proseslǝri üçün daha çox kontekst tǝmin edǝrǝk şǝbǝkǝnizi güclǝndirmǝk mǝqsǝdilǝ sizin üçün daha çox hǝrǝkǝtǝ çevrilǝ bilǝn kǝşfiyyat tǝmin edirik.
Daha Sürǝtli Aşkarlama vǝ Cavab
Şǝbǝkǝnizi real vaxtında izlǝyirik vǝ bunu bir insandan daha sürǝtli etdiyimiz üçün şǝbǝkǝnizdǝ hadisǝlǝr baş verdikdǝ daha sürǝtli icazǝsiz giriş aşkarlama vǝ cavab müddǝtlǝri ǝldǝ etmǝnizǝ imkan yaradırıq.
Avtomatik Cavab Protokolları
Davamlı izlǝmǝ vǝ pis niyyǝtli proqram skanlaması kimi tǝkrarlayan vǝ ya intensiv ǝmǝk tǝlǝb edǝn tapşırıqları avtomatiklǝşdirmǝnizǝ imkan yaradırıq, belǝliklǝ BT heytiniz mütǝxǝssisliklǝrindǝn daha vacib olan yerlǝrdǝ istifadǝ etmǝyǝ fokuslanırlar.
Ən Sürǝtlǝ İnkişaf Edǝn Texnologiya Şirkǝti
EMEA zonasında ǝn sürǝtlǝ inkişaf edǝn texnologiya firmalarının müǝyyǝn etdiyi Deloitte Technology Fast 500 EMEA siyahısında Türkiyǝdǝ 1-inci, zonada isǝ 20-inci ǝn sürǝtlǝ inkişaf edǝn texnologiya şirkǝtiyik.

Rəqəmlərlə Bulutistan

Ən yaxşıların seçimi olan Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!
800+
Ümumi
Müştəri
50+
Ümumi
Məlumat Həcmi (PB)
%99.9+
Ümumi
SLA
50+
Xaricdə
Xidmət

Bulud Əsaslı Xidmətlərimiz

"Ən yaxşıların seçimi Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!"
Infrastructure as a Service
"Ən yaxşıların seçimi Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!"
Göz At
Storage As a Service
"Ən yaxşıların seçimi Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!"
Göz At
SAP HANA as a Service
"Ən yaxşıların seçimi Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!"
Göz At
Biz sizə necə kömək edə bilərik?
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.

Texnologiya Mərkəzinin məzmunu

"Ən yaxşıların seçimi Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!"
Hamısına Bax
İletişim Formu