Doker

Bulutistan-da Docker-in işlədilməsi konteynerləri tez yerləşdirməyə və idarə etməyə imkan verir, istifadəçilərə proqramları daha asan idarə etməyə kömək edir və sizə qüsursuz bir tərtibatçı təcrübəsi yaratmağa imkan verir. Həmişə tərtibatçıların və sistemlərin ehtiyaclarına diqqət yetirir. Bu müasir texnologiya həm də müəssisələrə istənilən coğrafi məkandan istənilən məhsulu yaratmağa və idarə etməyə imkan verir.
BİZİ SEÇƏNLƏR
XÜLASƏ Proqramlar arasında problemsiz işləməyi asanlaşdırın!

Docker Nǝdir?

Konteyner adı verilǝn yüngül virtuallaşdırılmış şǝraitlǝrdǝ tǝtbiqlǝri tǝkmillǝşdirmǝk, yerlǝşdirmǝk vǝ idarǝ etmǝk üçün istifadǝ edilǝn açıq mǝnbǝli bir konteyner platforma olan Docker-i Bulutistan xidmǝtlǝrindǝ işǝ salmaq tǝkmillǝşdirmǝ, keyfiyyǝt yoxlama vǝ ǝmǝliyyat kimi fǝrqli şöbǝlǝrdǝki kadrların tǝtbiqlǝr arasında problemsiz işlǝmǝsini asanlaşdırır.

Docker, tǝtbiqin üzǝrindǝ işlǝdiyi sistemlǝ eyni infrastrukturdan istifadǝ etmǝyinizǝ imkan yaradır. Tǝtbiqin ehtiyacı olan hǝr şey bir konteynerdǝ qablaşdırılır vǝ istehsal serverinǝ göndǝrilir. Belǝliklǝ, tǝkmillǝşdiricilǝr, kodun yerlǝşdirildiyi vǝ işǝ salındığı infrastruktur haqqında narahat olmadan kod yazmağa fokuslanır. Docker, sistem idarǝçilǝri üçün isǝ elastiklik tǝmin edir vǝ konfiqurasiya edilǝcǝk sistem sayını azaldır.
Uğur hekayələri

“SAP HANA İnfrastrukturu 7 aylıq səmərəli layihə prosesi nəticəsində bazarın lideri Bulutistana minimum kəsinti və 100% müvəffəqiyyət dərəcəsi ilə köçürüldü.”

Bulutistan Docker-in üstünlüklərinə daha yaxından baxın

"Ən yaxşıların seçimi Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!"
Yüksǝldilmiş Miqyaslanabilmǝ Qabiliyyǝti
Bulutistan Docker hǝll yolu, müǝssisǝlǝrin tǝlǝblǝrinǝ uyğun formada iş yüklǝrini vǝ tǝtbiqlǝri real vaxtında böyüdüb kiçiltmǝsinǝ vǝ yüksǝk intensiv şǝraitlǝrdǝ bir neçǝ iş yükünü işǝ salmasına imkan yaradır. Konteynerlǝşdirmǝ, pilot mǝrhǝlǝsindǝn böyük miqyaslı istehsala qǝdǝr asanlıqla miqyaslana bilmǝ qabiliyyǝtinǝ kömǝk edir.
Avtomatlaşdırma
Bulutistan Docker hǝll yolu, müǝssisǝlǝrin müxtǝlif tǝtbiqlǝri qaydaya salmasını vǝ ǝl ilǝ müdaxilǝ etmǝdǝn darıxdırıcı, tǝkrarlayan tapşırıqları avotamtlaşdırmasını tǝmin edǝn Proqram vǝ Xidmǝt Platforma Modeli üzǝrindǝ işlǝyir. Docker, birlǝşmiş bir ǝmǝliyyat modeli ilǝ işlǝdiyinǝ görǝ ǝmǝliyyatların effektivliyini artırır.
Daha Çox Elastiklik
Bulutistan Docker hǝll yolu, geniş miqyaslı yerlǝşdirmǝlǝri vǝ mürǝkkǝb sistemlǝri idarǝ etmǝk üçün çox güclü bir vasitǝdir. Buludlar arasında asanlıqla yerbǝyer edilir vǝ istifadǝçilǝri üçün fǝqrli şǝraitlǝrdǝki bütün tǝtbiqlǝrinin inteqrasiya olunmuş mǝnzǝrǝsini tǝmin edir. Fǝrqli platformalarda asanlıqla nǝql edilǝ bilǝr.
Standartlaşdırma
Bulutistan Docker hǝll yolunun ǝn vacib üstün cǝhǝtlǝrindǝn biri standartlaşdırmadır. Xidmǝt infrastrukturunun standartlaşdırılması, hǝr bir heyǝt üzvünün bir paritet şǝraitindǝ işlǝmǝsinǝ imkan yaradır. Bu, mühǝndislǝrin tǝtbiqin içindǝki sǝhvlǝri effektiv bir formada tǝhlil etmǝsinǝ vǝ bu sǝhvlǝri aradan qaldırmasına kömǝk edir.

Sizin üçün ən ideal Docker həllinə
həllini birlikdə qərar verək.

BULUTISTAN DOCKER Nǝ Tǝqdim edirik?
Modulyarlıq

Tǝrtibatçıları tǝtbiqi ayıraraq tǝtbiqi tamamilǝ bağlamadan müǝyyǝn bir hissǝsi üzǝrindǝ asanlıqla işlǝyǝ bilǝr.

CI/CD Dǝstǝyi

Yerlǝşdirmǝlǝri sürǝtlǝndirdiyinǝ, yenilǝmǝlǝri sadǝlǝşdirdiyinǝ vǝ heyǝt üzvlǝrinin birgǝ effektiv işlǝmǝsinǝ imkan yaratdığına görǝ CI/CD tǝtbiqlǝri ilǝ yaxşı işlǝyir.

Uyğunluq

Birlǝşdirilǝ bilmǝ qabiliyyǝtini İnkişaf etdirmǝ vǝ sınaq şǝraitlǝri arasındakı asan hǝrǝkǝtlǝr hesabına sǝhvlǝrin aradan qaldırılmasını vǝ birlǝşdirilǝ bilmǝ qabiliyyǝtini asanlaşdırır.

Daşıma qabiliyyəti

Nǝql edilǝ bilmǝ qabiliyyǝti Tǝtbiqlǝri vǝ şǝraitlǝrini tǝcrid edǝrǝk tǝmiz vǝ minimum sǝviyyǝdǝ saxlanılmasını tǝmin edir, bu da daha ǝtraflı yoxlama vǝ daha çox nǝql oluna bilmǝ qabiliyyǝtini tǝmin edir.

Sürǝtli Yerlǝşdirmǝ

Docker konteynerlǝri, millisaniyǝlǝr ǝrzindǝ yaradıla bilǝr. Bu, bir ǝmǝliyyat sistemi başladılmazdan ǝvvǝl, yalnızca tǝtbiq prosesini işǝ salan konteynerlǝr tǝrǝfindǝn ǝldǝ edilir.

Konfiqurasiyanı Sadǝlǝşdirmǝ

Virtual bir cihazın ǝlavǝ yükü olmadan hǝr hansısa bir infrastruktur üzǝrindǝ öz konfiqurasiyası ilǝ hǝr hansısa bir platformanı işǝ salma qabiliyyǝtini tǝmin edir.

Code Pipeline İdarǝetmǝsi

Tǝrtibatdan istehsala qǝdǝr tǝtbiq üçün sabit bir şǝrait tǝmin edǝrǝk kod tǝrtibatı vǝ yerlǝşdirmǝ xǝttini asanlaşdırır.

Çox İcarǝçilikdǝn

Çox icarǝçili tǝtbiqlǝrdǝ istifadǝ edilir, belǝliklǝ böyük tǝtbiqin yenidǝn yazılmasından qaçınılır.

Nǝ üçün Bulutistan
Docker?
Ən yaxşıların seçimi olan Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!
Daha Sürǝtli Başlanğıclar
Docker hǝr bir sorğuçu üçün düzgün konteynerlǝri saniyǝlǝr ǝrzindǝ asanlıqla başlatmağımıza vǝ dayandırmağımıza imkan verir. Lokal şǝraitlǝrimizi sürǝtlǝ işlǝyǝn vǝziyyǝtǝ gǝtirmǝk, problemlǝri dǝrhal hǝll etmǝyǝ başlaya bilǝcǝyimiz demǝkdir.
Yüksǝk Tǝhlükǝsiszlik
Bütün Docker konteynerlǝri, hǝr biri öz ǝmǝliyyat vǝ şǝbǝkǝ sahǝsinǝ malik tǝcrid edilmiş şǝraitlǝr olaraq işlǝdiyinǝ görǝ potansial olaraq ümumi tǝhlükǝsizliyi artırılaraq gediş gǝliş axımı vǝ idarǝetmǝsi üzǝrindǝ tam nǝzarǝti tǝmin edir.
7/24 Peşǝkar Dǝstǝk
Mütǝxǝssis heyǝtimiz real vaxtında cavablar verǝrǝk 7 gün 24 saat dǝstǝyǝ hazırdır vǝ hǝr hansısa bir problem qarşınıza çıxanda vaxt itirmǝdǝn dǝrhal hǝllini tǝmin edir.
20+ Korporativ İstinadlar
Sǝhiyyǝ, istehsal, loqistika, pǝrakǝndǝ, avtomobil, reklam vǝ marketinq, sǝnaye, tǝhsil, oyun vǝ informasiya sistemlǝri daxil olmaqla 15 fǝrqli sahǝdǝ 20-dǝn çox korporativ müǝssisǝnin üstün tutduğu bir texnologiya cǝmiyyǝtiyik.

Rəqəmlərlə Bulutistan

Ən yaxşıların seçimi olan Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!
800+
Ümumi
Müştəri
50+
Ümumi
Məlumat Həcmi (PB)
%99.9+
Ümumi
SLA
50+
Xaricdə
Xidmət

Bulud Əsaslı Xidmətlərimiz

"Ən yaxşıların seçimi Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!"
Infrastructure as a Service
"Ən yaxşıların seçimi Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!"
Göz At
Storage As a Service
"Ən yaxşıların seçimi Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!"
Göz At
SAP HANA as a Service
"Ən yaxşıların seçimi Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!"
Göz At
Biz sizə necə kömək edə bilərik?
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.

Texnologiya Mərkəzinin məzmunu

"Ən yaxşıların seçimi Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!"
Hamısına Bax
İletişim Formu