Rancher

Kubernetes, DockerSwarm vǝ Apache Mesos'un qalıqsız bölüşdürülmǝsindǝn ibarǝt olan vǝ hǝr hansısa bir bulud platformasında konteyner klasterlǝri idarǝ etmǝyi asanlaşdıran Bulutistan Rancher, qabaqcıl texnologiya şirkǝtlǝrinin rǝqǝmsǝl çevrilişinin bir hissǝsi olaraq mǝhsulları sürǝtlǝ bazara çıxarmaları üçün bulud ve DevOps'dan faydalanmalarına kömǝk edǝn bir hǝll yoludur.
BİZİ SEÇƏNLƏR
XÜLASƏ Konteynerlərə xidmət platformasını sıfırdan qurmadan konteyner qruplarını idarə etməyi asanlaşdırın!

Rancher Nǝdir?

Klaster yaratmağı vǝ bir neçǝ Kubernetes klasterini idarǝ etmǝyi sadǝlǝşdirǝn Bulutistan Rancher, bunları izlǝmǝk vǝ idarǝ etmǝk üçün asan bir isifadǝçi interfeysi tǝmin edir. DevOps heyǝtlǝrini konteynerli iş yüklǝrini işǝ salmaq üçün inteqrasiya olunmuş açarlarla tǝmin edǝrkǝn, hǝr hansısa bir infrastruktur üzǝrindǝ bir neçǝ Kubernetes klasterini idarǝ etmǝyin ǝmǝliyyat vǝ tǝhlükǝsizliklǝ bağlı çǝtinliklǝrini dǝ nǝzǝrǝ alır.

Bulutistan Rancher, yalnızca verilǝnlǝr mǝrkǝzindǝn buluda vǝ uca istehsal sǝviyyǝsindǝ Kubernetes klasterlǝri paylamır, o hǝmçinin bu klasterlǝri mǝrkǝzi şǝxsiyyǝt tǝsdiqlǝmǝ, giriş yoxlaması vǝ müşahidǝ olunma qabiliyyǝti ilǝ birlǝşdirir. Xalis tǝchizat, xüsusi buludlar, ümumi buludlar vǝ ya vSphere üzǝrindǝ klaster paylanmasını qaydaya salmağınıza vǝ bu klasterlǝri qlobal tǝhlükǝsizlik ǝsaslarından istifadǝ edǝrǝk zǝmanǝt altında saxlamağınıza imkan yaradır.
Uğur hekayələri

“SAP HANA İnfrastrukturu 7 aylıq səmərəli layihə prosesi nəticəsində bazarın lideri Bulutistana minimum kəsinti və 100% müvəffəqiyyət dərəcəsi ilə köçürüldü.”

Bulutistan Rancher-in üstünlüklərinə daha yaxından baxın

"Ən yaxşıların seçimi Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!"
Asan İş Yükü İdarǝetmǝsi
Bulutistan Rancher hǝll yolu iş yüklǝrini paylamağı, struktur fayllarını xaricǝ ötürmǝyi vǝ mövcud bölüşdürmǝ proseslǝrindǝ problemlǝri aradan qaldırmağı asanlaşdıran instinktiv bir web istifadǝçi interfeysi ehtiva edir. Ehtiyacınız olan hǝr şeyi etmǝyi asanlaşdıran sadǝlǝşdirilmiş istifadǝçi interfeysi, Kubernetes üzrǝ çox tǝcrübǝli olmayan tǝrtibatçıların belǝ asanlıqla idarǝ edǝ bilǝcǝyi bir platforma tǝmin edir.
Konteyner Orkestrasiya
Layihǝlǝri tǝrtib etmǝyinizǝ, iş yüklǝrini idarǝ etmǝyinizǝ, kopyaları, yük tarazlaşdırıcı konfiqurasiyalarını vǝ konteynerlǝrin digǝr xüsusiyyǝtlǝrini tamamlaya bilmǝnizǝ imkan verǝn Bulutistan Rancher, istifadǝçilǝrǝ daha çox mǝlumata malik olmaq mǝcburiyyǝtindǝ olmadan iş yüklǝrini vǝ layihǝlǝrini idarǝ etmǝ imkanı tǝmin edir vǝ birlǝşmiş bir yoxlama müstǝvisi tǝmin etmǝk üçün digǝr orkestrasiya hǝll yollarından yararlanır.
Şǝxsiyyǝt Tǝsdiqlǝmǝ vǝ Sǝlahiyyǝtlǝndirmǝ
Bulutistan Rancher hǝll yolu, bir Kubernetes klasterinde idarǝçi girişi yalnızca tǝcrübǝli mühǝndis heyǝtinin üzvlǝri ilǝ mǝhdudlaşdırıldığına görǝ ǝmin olmaq üçün mǝrkǝzi bir istifadǝçi şǝxsiyyǝt tǝsdiqlǝmǝ xüsusiyyǝti tǝmin edir. İcazǝlǝr üçün kiçik bir tǝnzimlǝmǝ edilmǝsinǝ vǝ AD vǝ ya LDAP kimi mövcud sistemlǝrlǝ inteqrasiya edilmǝsinǝ imkan verir.
Tǝhlükǝsizlik Uyğunluğu
Bulutistan Rancher hǝll yolu, bütün yerlǝşdirilmiş klasterlǝri skan edir, Center for Internet Security-nin müqayisǝlǝrinǝ cavab verdiyinǝ görǝ ǝmin olmaq üçün qiymǝtlǝndirmǝ sınaqları aparır vǝ istifadǝyǝ hazır bir xüsusiyyǝt tǝqdim edir. CIS skanı, bir skanlama hesabatının CSV formatında ekranlaşdırılmasını vǝ yüklǝnmǝsini tǝmin etmǝk üçün kube-bench vǝ Sonobuoy-dan faydalanır.

Sizin üçün ən ideal Rancher həllinə
həllini birlikdə qərar verək.

BULUTISTAN RANCHER Nǝ Tǝqdim edirik?
Korporativ Sǝviyyǝdǝ Şǝxsiyyǝti Tǝsdiqlǝmǝ vǝ SSO

Korporativ sǝviyyǝdǝ OAuth vǝ LDAP/Active Directory dǝstǝyini tǝmin edir.

RBAC (Rol Bazalı Giriş Yoxlamaları)

Tǝcrid edilmiş olaraq işlǝmǝsi zǝruri olan heyǝtlǝr vǝ istifadǝçilǝr üçün ǝtraflı vǝ tǝcrid edilmiş mövqe tǝriflǝri hazırlayır.

Self Servis/Kataloq

Heyǝtlǝriniz üçün self servis sınaqdan keçirmǝ, ehtiyac hiss etdiklǝri vasitǝ vǝ ya şǝraitlǝri tǝmin etmǝk üzrǝ elastiklik tǝqdim edǝn xüsusi kataloqlar tǝmin edir.

API First Design

Bütün funksiyaları, mövcud vǝ gǝlǝcǝkdǝ inkişaf edǝcǝk diazynınızla inteqrasiya elastikliyini tǝmin edǝn ekvivalent API çağırışlarına malikdir.

Ehtiyatda saxlama vǝ Bǝrpa etmǝ (Geriyǝ Qaytarma/Yüklǝmǝ)

Sabit bir xüsusiyyǝt olaraq korporativ sǝviyyǝdǝ etcd ehtiyatda saxlama vǝ yenidǝn bǝrpa etmǝ prosesini tǝmin edir.

Klaster Tǝmini vǝ Daxilǝ Ötürmǝ

Rancher, yeni klasterlǝr yaratmağınıza vǝ ya mövcud klasterlǝri ǝlavǝ etmǝyinizǝ imkan verir.

Nǝ üçün Bulutistan
Rancher?
Ən yaxşıların seçimi olan Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!
Kubernetes İdarǝetmǝsi üçün Vahid Platforma
DevOps heyǝtlǝrini konteynerli iş yüklǝrini işǝ salmaq üçün inteqrasiya olunmuş açarlarla tǝmin edǝrkǝn, bir neçǝ Kubernetes klasterini idarǝ etmǝyin ǝmǝliyyat vǝ tǝhlükǝsizliklǝ bağlı çǝtinliklǝrini dǝ nǝzǝrǝ alırıq.
Bir neçǝ Şǝrait
Bulud vǝ ya şirkǝt daxili bir neçǝ şǝraiti eyni anda tǝmin edirik vǝ istifadǝyǝ yararlı hala gǝtiririk. Belǝliklǝ, istifadǝçinin bir neçǝ şǝraitdǝn istifadǝ etmǝsini vǝ bunları vahid birlǝşmiş yoxlama müstǝvisi ilǝ yoxlamasını tǝmin edirik.
7/24 Peşǝkar Dǝstǝk
Mütǝxǝssis heyǝtimiz real vaxtında cavablar verǝrǝk 7 gün 24 saat dǝstǝyǝ hazırdır vǝ hǝr hansısa bir problemlǝ üzlǝşdikdǝ vaxt itirmǝdǝn dǝrhal hǝll yoluna nail olmağınızı tǝmin edir.
Ən Sürǝtlǝ İnkişaf Edǝn Texnologiya Şirkǝti
EMEA zonasında ǝn sürǝtlǝ inkişaf edǝn texnologiya firmalarının müǝyyǝn etdiyi Deloitte Technology Fast 500 EMEA siyahısında Türkiyǝdǝ 1-inci, zonada isǝ 20-inci ǝn sürǝtlǝ inkişaf edǝn texnologiya şirkǝtiyik.

Rəqəmlərlə Bulutistan

Ən yaxşıların seçimi olan Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!
800+
Ümumi
Müştəri
50+
Ümumi
Məlumat Həcmi (PB)
%99.9+
Ümumi
SLA
50+
Xaricdə
Xidmət

Bulud Əsaslı Xidmətlərimiz

"Ən yaxşıların seçimi Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!"
Infrastructure as a Service
"Ən yaxşıların seçimi Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!"
Göz At
Storage As a Service
"Ən yaxşıların seçimi Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!"
Göz At
SAP HANA as a Service
"Ən yaxşıların seçimi Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!"
Göz At
Biz sizə necə kömək edə bilərik?
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.

Texnologiya Mərkəzinin məzmunu

"Ən yaxşıların seçimi Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!"
Hamısına Bax
İletişim Formu