Load Balancer
(Yük Tarazlaşdırıcı)

İş yükünüzü iki vǝ ya daha çox bulud serveri arasında bölüşdürmǝyinizǝ vǝ tarazlaşdırmağınıza imkan yaradan Bulutistan Load Balancer; infrastrukturunuzu, effektivlik artımlarını tǝmin edǝcǝk, mǝnbǝ vǝsaitini optimallaşdıracaq vǝ minimum cavab müddǝtini tǝmin edǝcǝk formada formalaşdırmağınıza kömǝk edǝn bir hǝll yoludur. Yük tarazlaşdırıcılarınızı vǝ ǝlaqǝlǝrinizi yalnızca bir neçǝ klik ilǝ birbaşa idarǝ panelindǝn asanlıqla vǝ sürǝtli bir formada formalaşdırmağınıza imkan verǝn Bulutistan, bu minvalla hǝr hansısa bir serverin normadan artıq yüklǝnmǝsinin qarşısını alır.
BİZİ SEÇƏNLƏR
XÜLASƏ Təhlükəsiz, sabit və genişləndirilə bilən trafik çatdırılması xidməti!

Load Balancer (Yük Tarazlaşdırıcı) Nǝdir?

Sorğuçunun tǝlǝblǝrini bir bulud şǝraitindǝ işlǝyǝn bir neçǝ tǝtbiq serveri arasında paylaşdıran Bulutistan Load Balancer, digǝr yük tarazlaşdırma qaydalarında olduğu kimi bulud yük tarazlaldırma prosesindǝ dǝ tǝtbiq icrasını vǝ tǝlǝbi tǝmin etmǝk üçün tǝtbiqi yuxarı vǝ ya aşağı miqyaslandırma ǝlverişliliyi ilǝ etibarlılığı ǝn yuxarı sǝviyyǝyǝ qaldırmağınızı tǝmin edir.

Yük tarazlaşdırma alqoritmlǝrimiz, yük tarazlaşdırıcıların müǝyyǝn bir serverin (vǝ ya server qrupunun) daha sürǝtli normadan artıq yüklǝnib yüklǝnmǝyǝcǝyini müǝyyǝnlǝşdirǝ bilǝr vǝ yol hǝrǝkǝtini daha etibarlı hesab edilǝn digǝr düyünlǝrǝ istiqamǝtlǝndirǝ bilǝr. Bu kimi tǝşǝbbüskar bacarıqlar, bulud xidmǝtlǝrimizin istifadǝyǝ yararsız hala düşmǝ ehtimalını ǝhǝmiyyǝtli dǝrǝcǝdǝ azaldır.
Uğur hekayələri

“SAP HANA İnfrastrukturu 7 aylıq səmərəli layihə prosesi nəticəsində bazarın lideri Bulutistana minimum kəsinti və 100% müvəffəqiyyət dərəcəsi ilə köçürüldü.”

Bulutistan Load Balancer Solutions-un üstünlüklərinə daha yaxından nəzər salın

"Ən yaxşıların seçimi Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!"
Artırılmış Miqyaslanma Qabiliyyǝt Yükü
İş yükünüzü verilǝnlǝr mǝrkǝzlǝrimizdǝki müxtǝlif xidmǝtlǝriniz arasında paylaşdırmağınıza imkan yaradan Bulutistan Load Balancer hǝll yolu, web sǝhifǝsinin yol hǝrǝkǝtini idarǝ etmǝk üçün miqyaslanma qabiliyyǝtini tǝmin edǝrǝk ǝldǝ edilǝn yüksǝk sǝviyyǝ yol hǝrǝkǝtini idarǝ etmǝyǝ imkan yaradır. Bir bulud xidmǝti dağıldıqda, yol hǝrǝkǝtini dağılan mǝnbǝdǝn yenidǝn istiqamǝtlǝndirmǝ vǝ iş yükünü bulud şǝraitindǝ digǝr bir mǝnbǝyǝ ötürmǝ prosesindǝ olduqca tǝsiredici gücǝ malikdir.
Yüksǝk Maliyyǝ Üstünlüyü
Bulutistan Load Balancer hǝll yolu, ümumilikdǝ tǝchizat cihazlarından daha ucuz başa gǝlir vǝ mühafizǝsi üçün daha az vaxt, zǝhmǝt vǝ daxili mǝnbǝ tǝlǝb edir. Bundan ǝlavǝ, tǝtbiqi daha asandır. Bu xüsusiyyǝti müǝssisǝlǝrin sorğuçu tǝtbiqlǝri üzǝrindǝ daha sürǝtli işlǝmǝsinǝ vǝ daha az maliyyǝ ilǝ daha müsbǝt nǝticǝlǝr almasına imkan yaradır.
Daha Çox Elastiklik
Bulutistan Load Balancer hǝll yolu yol hǝrǝkǝtini istiqamǝtlǝndirir, yükü bir neçǝ server vǝ şǝbǝkǝ arasında paylaşdırır. İş yükü fǝrqli şǝbǝkǝ serverlǝri vǝ ya hissǝlǝri arasında paylaşdırıldığı zaman ǝlaqǝ düyünlǝri zǝncirindǝki müǝyyǝn bir düyün iş yükünü ala bilmǝsǝ belǝ dǝrhal başqa bir aktiv düyünǝ ötürülür. Belǝliklǝ, tǝtbiq yol hǝrǝkǝti asanlıqla vǝ elastik şǝkildǝ idarǝ edilir.
Yüksǝk İcra TCP
Tǝtbiq ehtiyaclarınıza uyğun formada saniyǝdǝ ǝn az 100.000 vǝ 400.000 arasındakı ǝlaqǝlǝri dǝstǝklǝmǝk üçün dizayn edilmiş Bulutistan Load Balancer hǝll yolu, serverlerin yük tarazlaşdırıcıdan keçmǝk mǝcburiyyǝtindǝ qalmadan birbaşa sorğuçulara cavab vermǝsini tǝmin etmǝk üçün Direct Server Return - Birbaşa Server Qayıdışından (DSR) faydalanır.

Sizin üçün ən ideal Load Balancer həllinə
həllini birlikdə qərar verək.

BULUTISTAN LOAD BALANCER İstifadǝsi haqqında Senarilǝr
Böyük Hǝcmli Faylların Tǝhfili

Yükdǝ artan qeyri-sabitliyin baş vermǝsinǝ sǝbǝb ola bilǝcǝk böyük hǝcmli faylların tǝhvil verilmǝ prosesindǝ sabit bir fayl ötürmǝ sürǝtini tǝmin etmǝk üçün bu qeyri-sabitliyi azaldır.

İntensiv vǝ Dǝyişkǝn Yol Hǝrǝkǝti

Yol hǝrǝkǝtinin intensivliyindǝn asılı olmayaraq web sǝhifǝsinin bütün yükünü fǝrqli serverlǝrǝ bǝrarbǝr formada paylayır vǝ minimum cavab müddǝtindǝ maksimum nǝticǝlǝr ǝldǝ edir.

Fasilǝsiz Tǝtbiq Yüksǝlişlǝri

Tǝtbiq düyünlǝriniz fasilǝsiz çoxaldılır, düyünlǝr avtomatik olaraq ǝlavǝ edilir vǝ ya çıxarılır.

Dǝyişkǝn vǝ ya Mövsümǝ uyğun Fǝallıq

Yol hǝrǝkǝti hǝcmindǝ çox sürǝtli mövsümǝ uyğun dǝyişikliklǝr baş verǝn web sǝhifǝlǝri üçün miqyaslana bilǝn yol hǝrǝkǝti bölgüsünü tǝmin edir.

Nǝ üçün Bulutistan
Load Balancer?
Ən yaxşıların seçimi olan Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!
Yüksǝk İcra Qabiliyyǝtinǝ Malik Tǝtbiqlǝr
Load Balancer hǝll yolumuz ilǝ xidmǝtlǝrimizi miqyaslandırırıq, artan yol hǝrǝkǝtinin effektivliyinin aşağı düşmǝmǝsini tǝmin edirik vǝ hǝr zaman yüksǝk icra qabiliyyǝtini qorumaq üçün müdaxilǝ edǝrǝk iş yükünü paylaşdırırıq.
Yol Hǝrǝkǝtindǝ Baş Verǝn Qeyri-Sabitliyin Öhdǝsindǝn Gǝlmǝ Qabiliyyǝti
Yol hǝrǝkǝti intensivliyinin qarşısını almaq mǝqsǝdilǝ bir neçǝ BT mütǝxǝssisi ilǝ işlǝmǝmǝniz üçün serverin tǝlǝblǝrini idarǝ edǝrǝk hǝr bir serverin effektiv vǝ yüksǝk icra qabiliyyǝti ilǝ eyni hǝcmdǝ işlǝmǝsini tǝmin edirik.
7/24 Peşǝkar Dǝstǝk
Mütǝxǝssis heyǝtimiz real vaxtında cavablar verǝrǝk 7 gün 24 saat dǝstǝyǝ hazırdır vǝ hǝr hansısa bir problemlǝ üzlǝşdikdǝ vaxt itirmǝdǝn dǝrhal hǝll yoluna nail olmağınızı tǝmin edir.
Ən Sürǝtlǝ İnkişaf Edǝn Texnologiya Şirkǝti
EMEA zonasında ǝn sürǝtlǝ inkişaf edǝn texnologiya firmalarının müǝyyǝn etdiyi Deloitte Technology Fast 500 EMEA siyahısında Türkiyǝdǝ 1-inci, zonada isǝ 20-inci ǝn sürǝtlǝ inkişaf edǝn texnologiya şirkǝtiyik.

Rəqəmlərlə Bulutistan

Ən yaxşıların seçimi olan Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!
800+
Ümumi
Müştəri
50+
Ümumi
Məlumat Həcmi (PB)
%99.9+
Ümumi
SLA
50+
Xaricdə
Xidmət

Bulud Əsaslı Xidmətlərimiz

"Ən yaxşıların seçimi Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!"
Infrastructure as a Service
"Ən yaxşıların seçimi Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!"
Göz At
Storage As a Service
"Ən yaxşıların seçimi Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!"
Göz At
SAP HANA as a Service
"Ən yaxşıların seçimi Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!"
Göz At
Biz sizə necə kömək edə bilərik?
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.

Texnologiya Mərkəzinin məzmunu

"Ən yaxşıların seçimi Bulutistan ilə biznesinizi buludlara daşıyın!"
Hamısına Bax
İletişim Formu