Demirören Texnologiya

Uğur Hekayəsi

Layihə Hekayəsi

Hürriyet, Milliyet, Posta, Fanatik, CNN TÜRK, Kanal D, Teve2 və Dəmirören Xəbər Agentliyi kimi Demirören media şirkətləri olmaq üzrə Demirören investisiya Holdinqinə bağlı şirkətlərə başdan-axıra informasiya texnologiyaları xidmətləri göstərən Demirören Texnologiya nəşriyyatların istifadə etdiyi “Məzmun İdarəetmə sistemlərinin unifikasiyası” layihəsinə başlamışdır. CMS İnteqrasiya Layihəsi adlı layihə Bulutistan ilə həyata keçirilmişdir.

Mövcud Struktur Zəif cəhətləri və Layihə Ehtiyacları

Hürriyyət, Milliyyət və Posta çap media orqanlarının məzmununu idarə etmək üçün istifadə edilən məzmun idarəçiliyi platformaları dağınıq bir quruluşda idarə olunurdu. Cəmi 400 fərqli məzmun meneceri olan bu ölçüdə bir quruluşda bir qəzetin məzmununu hazırlamaq üçün müəyyən bir CMS platforması, başqa bir qəzetin məzmunu hazırlanarkən fərqli bir CMS platforması istifadə edilmişdir. Bu, bir sıra problemlərə səbəb olmuşdur:

 • Paylanmış strukturun idarə edilməsində çətinliklər
 • Müxtəlif CMS platformalarından istifadə üçün əlavə xərclər
 • Köhnəlmiş və dəyişdirilməmiş CMS infrastrukturunun yaratdığı
 • İnteqrasiya çatışmazlıqları müxtəlif məzmunlu idarəetmə sistemlərinin yaratdığı mürəkkəblik
 • İnteqrasiya sistemlərinin yaratdığı vaxt və maliyyət itkisi

Demirören Texnologiya bu problemləri aradan qaldırmaq üçün yeni bir CMS platformasına ehtiyac olduğuna qərar verdi və 2021-ci ilin yanvar ayında CMS Konsolidasiya Layihəsinə başladı.

Layihə Əsnasında Qarşılaşılan Çətinliklər

 • Mürəkkəb bir layihə olduğu üçün Demirören texnologiyası üçün düzgün memarlıq quruluşuna qərar vermək gözləniləndən daha çətin və vaxt aparan idi. Bulutistan texniki qrupu ilə aparılan fikir mübadiləsi nəticəsində xüsusilə şəbəkə və təhlükəsizlik arxitekturası və istifadə ediləcək məhsullar qərarlaşdırıldı.
 • Layihədəki mühüm maneələrdən biri məzmun redaktorlarının istifadə etdikləri köhnə CMS platformasından yeni CMS platformasına keçid zamanı yeni istifadəçi təcrübəsinə və proseslərə öyrəşmələri idi. İnterfeyslərin sadələşdirilməsi və redaktorlara lazımi təlimlərin verilməsi ilə bu problem aradan qaldırılıb.
 • Bundan əlavə, arxiv məzmununun köhnə və paylanmış strukturdan yeni və inteqrasiya olunmuş struktura keçidi zamanı uyğunlaşma çətinlikləri yaranmışdır.

Təqdim olunan üstünlüklər

 • Bu layihə ilə Demirören media sistemi qrupları Private Cloud ilə işləmək təcrübəsi qazandılar.
 • İstifadəyə verilən yeni tətbiq ilə media işçiləri cari tətbiqlərlə yeni nəsil media məzmunu istehsal etmək imkanına malikdirlər.
 • Paylanmış strukturdakı dəyərli arxiv məzmunları birləşdirilib və mühafizə olunub, müasir sistem tələbləri əldə edilib.
 • Bulutistandan götürülmüş Private Cloud mühitləri sayəsində Demirören Texnologiya özünün əsas bulud infrastrukturunu yaratmışdır.
 • Çeviklik, Demirören Texnologiyaya bulud mühitinin təmin etdiyi giriş asanlığı sayəsində əldə edildi.
 • Bulutistan sistem mütəxəssislərinin idarə olunan xidmətləri ilə çeviklik əldə edilmişdir.
 • Demirören Texnologiya təhlükəsizlik və nəzarəti öz əlində saxlamağı mümkün etmişdir.
 • Bulutistan komandası texniki xidmət və lisenziya xərclərinə verdiyi dəstək, satınalma proseslərini gözləmədən resursların artırılması sayəsində layihə proseslərində yaşanan çətinlikləri minimuma endirməyə kömək etdi.
 • Layihənin yüksək xərc maddələrindən biri olan “Sistemin İlkin İnvestisiya Xərcləri” minimuma endirilmişdir.
 • Bulutistan tərəfindən təqdim olunan 7/24 dəstək xidmətləri sayəsində layihənin quraşdırma və istismara vermə mərhələlərini sürətləndirdik.

Demirören Texnologiya nə üçün CMS Məzmun İdarəetmə Sistemi Konsolidasiyası Layihəsinə ehtiyac duydu?

Demirören Texnologiya CMS Məzmun İdarəetmə Sisteminin Konsolidasiyası Layihəsində hansı çətinliklərlə qarşılaşdı?

Dəmirören Texnologiyası CMS Konsolidasiya Layihəsi ilə hansı üstünlükləri əldə etdi?

Layihə etiketi
Şirkət : Demirören Texnologiyası
Sektor : Media
Dəmirören Layihəsində Verilən Xidmətləri
PaaS / Platforma Xidmət Olaraq (PaaS)

Daha çox uğur hekayəsini nəzərdən keçirin

DEMİRÖREN TEXNOLOGİYASI, BULUTİSTAN PRIVATE CLOUD XİDMƏTİ İLƏ ÖZ BULUD İNFRASTRUKTURUNU YARATDI.

Demirören Texnologiyası, Nǝşriyyatçılar Tǝrǝfindǝn İstifadǝ edilǝn "Mahiyyǝt İdarǝ Sistemlǝrinin Konsolidasiyası" Layihǝsini Bulutistan ilǝ Hǝyata Keçirdi.

MENARİNİ TÜRKİYƏ, BULUD SƏYAHƏTİ İLƏ ORTA HESABLA 40% QƏNAƏT ƏLDƏ ETDİ.

Menarini "Bazar Giriş Hǝll Yollarının İnfrastruktur, Şǝbǝkǝ Vǝ Tǝhlükǝsizlik Xidmǝtlǝri Konsolidasiyası" Layihǝsi Bulutistan Etibarı İlǝ Hǝyata Keçirildi

BOYNER QRUPUN SAP XANA İNFRASTRUKTURU 100% MÜVƏFFƏQİYYƏT İLƏ BULUTİSTANA NƏQL OLDU.

Rasyona vǝ Bulutistan Əmǝkdaşlığı ilǝ Hǝyata Keçirilǝn Boynerin Müvǝffǝqiyyǝt Hekayǝsini İndi Oxuyun


ÇALIK HOLDİNQİN PAYDAŞI OLAN YEPAŞIN "VERİLƏNLƏRİN TOPLANMASI" İLƏ BAĞLI İDARƏEDİCİ XİDMƏTLƏRİ BULUTİSTANA MÜVƏFFƏQİYYƏTLƏ NƏQL EDİLDİ.

Verilǝnlǝrin nizamsız toplanmasından irǝli gǝlǝn çǝtinliklǝrǝ görǝ praqnozların vaxtında verilmǝmǝsi problemi aradan qaldırıldı.